Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2019

Miguela
07:42
5552 d1ec 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialissie lissie
Miguela
07:42
Miguela
07:42
5091 a4ed 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie
Miguela
07:41
Reposted frombluuu bluuu vialissie lissie
Miguela
07:41
2737 edd8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie
07:36
2499 ca25 390
Reposted frombrumous brumous vialissie lissie
Miguela
07:35
Reposted fromshakeme shakeme viaedarcy edarcy
Miguela
06:42
1138 456d 390
Reposted fromrubinek rubinek viaedarcy edarcy
Miguela
06:40
7694 f9e3 390
Reposted fromonlyman onlyman vialissie lissie
Miguela
06:27
5590 dd52 390
Reposted fromrol rol vialissie lissie
Miguela
06:27
7444 6783 390
Reposted fromcontigo contigo viaedarcy edarcy

August 18 2019

Miguela
19:29
9873 9816 390
Reposted fromlordsoth lordsoth vialissie lissie
Miguela
19:29
5155 22ac 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie
Miguela
19:28
5087 e87d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie
Miguela
19:28
Miguela
19:28
0132 ef01 390
Reposted frompunisher punisher viaedarcy edarcy
Miguela
19:27

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaedarcy edarcy
Miguela
19:27
Miguela
19:27
Reposted frombluuu bluuu vialissie lissie
Miguela
19:27
8538 b4ed 390
Reposted frommakle makle vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...